Language Lab

En l’actualitat, dominar la llengua anglesa ha esdevingut quelcom imperatiu. El sistema educatiu evoluciona junt amb les necessitats i reptes de la societat i, per això, implementar el bilingüisme en l’educació es postula com a una resposta adient per al nostre context. Els beneficis d’una educació bilingüe per a un nen són inqüestionables: adquireixen una major habilitat comunicativa, una visió més àmplia del món i, a més a més, augmenta les seves oportunitats professionals.

Malgrat tots els avantatges que l’educació bilingüe ofereix als centres educatius, no podem ignorar les dificultats que aquest sistema pot plantejar als alumnes. Hem de tenir present que, alhora que els nens adquireixen competència en una segona llengua, han de preparar assignatures en aquest idioma amb el mateix nivell d’exigència que aquells companys que ho fan en la seva llengua materna.

Language Lab neix amb la finalitat de donar resposta a la necessitat de reforçar aquells conceptes que es treballen en les assignatures que formen part del pla de bilingüisme, especialment les relacionades amb les ciències naturals i socials. El nostre objectiu és repassar de manera lúdica i entretinguda aquells conceptes que puguin resultar de major dificultat per a l’alumne mitjançant el treball per projectes, alhora que reforcem la seva competència lingüística en anglès treballant els continguts segons els nivells establerts pel Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües, fet que els permetrà obtenir una certificació oficial quan la necessitin.

Gràcies a aquest reforç, combatem la desmotivació que pot patir l’alumne quan percep que els continguts són excessivament difícils per a les seves capacitats.

Motivació, superació i aprenentatge són els tres pilars en què es basa Language Lab, amb la voluntat d’extreure’n el màxim benefici per a l’alumne.